X

משלוח חינם עם שליח עד הבית בקנייה מעל ₪95

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

ביטול עסקה לרכישת מוצר תתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק") בהתאם לתנאים הבאים:

 • הלקוח רשאי לבטל את העסקה מכל סיבה, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם לסעיף 14ג(ב) לחוק ("מסמך הגילוי"), לפי המאוחר מביניהם.

 

 • על אף האמור, לקוח שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק, יהיה רשאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הלקוח לבין החברה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח להציג בפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, בהתאם להוראות החוק.

 

 • ככל שמוצר יוצר במיוחד עבור הלקוח, לא תהיה ללקוח זכות לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה.

 

כיצד ניתן לבטל עסקה?

 • הלקוח יהיה רשאי להודיע לחברה על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים הבאות:

 

 • בטלפון 03-3763651 או בהודעה בעל פה במקום עסקה של החברה.

 

 • בפנייה בדואר רשום לכתובת: הבונים 1, רמת גן, מיקוד 5246205.

 

 

 • באמצעות קישור ייעודי למסירת הודעות לביטול שיופיע באתר

 

 

 • בהודעת הביטול יש לפרט את השם ומספר הזהות של הלקוח, ומומלץ לציין גם את סיבת הביטול, מספר ההזמנה וכל פרט רלוונטי אחר.

תוצאות ביטול עסקה:

 • ככל שעסקה בוטלה על ידי הלקוח עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה, החיוב בשל העסקה יבוטל והלקוח יקבל את כספו חזרה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול על ידי החברה. כמו כן, הלקוח יקבל עותק מהודעת ביטול החיוב ולא ייגבו דמי ביטול. אם הלקוח קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות החברה במקום בו קיבל את המוצר.

 

 • ככל שעסקה בוטלה על ידי הלקוח מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל, החברה תחזיר ללקוח את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול. החברה תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. אם הלקוח קיבל את המוצר, עליו להחזירו לחברה ולשלם את עלויות השילוח.

 

 • ככל שמצבו של מוצר שהוחזר על ידי הלקוח שונה לרעה בזמן שהיה ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה או שנעשה בו שימוש על ידי הלקוח, לחברה שמורה הזכות לתבוע את נזקיה בשל הפחתת ערך המוצר ו/או להפעיל כל סעד או תרופה העומדים לחברה לפי כל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Shopping cart

Your cart is empty.

המשך בקנייה

Add A Coupon

Add A Coupon

Coupon code will work on checkout page